Geldigheidsduur van de offertes

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 kalenderdagen geldig.  Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt.  Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.

Betaling

De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 10% per jaar.  Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 kalenderdagen na de schriftelijke verzending van een aanmaning zal het verschuldigde bedrag bovendien worden verhoogd met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.  Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.  Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle verdere werkzaamheden voor de klant gestaakt en worden alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

Protest

Deze factuur kan slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum.  Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is.

Ontbinding

Als de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeenkomst, dan is hij ons gehouden aan een schadevergoeding van 20% van de totale som van de overeenkomst.

Geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.  Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Titel

De geleverde prestaties omvatten geen enkele activiteit waarvoor één of andere beroepstitel vereist is.

Meerwerken

Indien de klant een opdracht verleent om werken uit te voeren zonder dat de aannemer kennis heeft van alle relevante informatie op het ogenblik van de offerte, dan aanvaardt de klant om de aannemer te vergoeden voor alle meerwerken die voortvloeien uit het later ter kennis krijgen van deze informatie. Alle meerwerken die voortvloeien uit deze ongekende relevante informatie worden aangerekend in regie.

Het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De verwerkingsverantwoordelijke is Ingels bvba Callamerenstraat 85, 9120 Kallo. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

De klant kan zijn gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan sarah@ingels.co Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Ingels bvba persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.ingels.co in ons algemeen beleid hieromtrent.