Artikel 1 – Algemeen

 1. alle handelingen, diensten, bestellingen en overeenkomsten zijn vanaf de bestelling of opdracht door de klant onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden, waarvan de klant verklaart er kennis te hebben van genomen en ze in hun geheel te aanvaarden.
 2. de werken worden beheerst door de bepalingen en voorwaarden in de offerte/bijzondere voorwaarden en onderhavige algemene voorwaarden, dit met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant;   door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst doet de klant afstand van al zijn voorwaarden die vermeld staan in zijn offerte, briefwisseling, latere orders, facturen, leveringsbons, en dergelijke. Enkel met schriftelijke toestemming van Ingels B.V. kan worden afgeweken van deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes

 1. tenzij anders vermeld zijn de offertes van Ingels B.V. 30 kalenderdagen geldig indien ze ondertekend werden door een gemachtigde van de vennootschap en/of de zaakvoerder.  Ingels B.V. is enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt.  Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.
 2. Ingels B.V. behoudt zich het recht, om de door haar aangeboden prijzen op ieder moment na het opstellen van de offerte te herzien, indien zich er aanzienlijke stijgingen voordoen van de gebruikte grondstoffen, ingevolge onvoorziene omstandigheden.
 3. de offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen dan deze bij de aanvang aan B.V. Ingels meegedeeld. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld in de bestekken of offertes is niet in de prijs begrepen.
 4. de eventuele nietigheid van een van onderhavige voorwaarden brengt niet de nietigheid van ander mee.

Artikel 3 – Uitvoering werken, termijnen en verzekeringen

 1. bij opdrachten die onderworpen zijn aan administratieve vergunning(en) kan Ingels B.V. geenszins aansprakelijk worden gesteld indien de klant / bouwheer afwijkt of opdracht geeft om af te wijken van de door de vergunningverlenende overheid goedgekeurde bouwplannen, tekeningen of opgelegde vergunningsvoorwaarden. De klant/bouwheer dient Ingels B.V. tevens te vrijwaren indien deze laatste burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk zou worden gesteld voor stedenbouwkundige overtredingen ingevolge een feit of opdracht te wijten aan de klant/bouwheer.
 2. Ingels B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele overtreding die de normale uitvoering van de werken, zoals opgedragen door de bouwheer / klant, zou uitmaken op welke wettelijk of reglementair voorschrift dan ook, tenzij de klant Ingels B.V. bij de aanvang van de werken specifiek van dit voorschrift of risico in kennis heeft gesteld.
 3. de leveringstermijnen en termijnen van uitvoering van werken worden, indien zij vermeld worden op de offerte/overeenkomst/bestelbon/bijzondere voorwaarden, enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
 4. elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of Ingels B.V. ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, dient als een geval van overmacht te worden beschouwd, zo onder meer (maar niet limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, stakingen, lock-out, slechte weersomstandigheden, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden in transport, …die zich bij Ingels B.V. of bij zijn leveranciers voordoen.
 5. wanneer ten gevolge van staking, weersomstandigheid, lock-out, opstand, oorlog, internationale crisis, opeising, natuurramp, overstroming, brand of welke overmacht of gebeurtenis ook of wanneer de klant in gebreke blijft Ingels B.V. de nodige informatie te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht of wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt of Ingels B.V. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Ingels B.V. zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
 6. een tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.
 7. de klant voorziet kosteloos water en elektriciteit;  de werf dient door de klant steeds toegankelijk worden gemaakt teneinde de normale uitvoering van de werken te laten doorgaan;  het komt tevens aan de klant toe om alle beschermingsmaatregelen te nemen teneinde schade aan bv. meubilair of andere materialen te voorkomen, alsook ruimtes afdekken tegen stof, vuil en zand.
 8. behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is Ingels B.V. gerechtigd elke vervanging en elk aanvullend werk uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid zou blijken tijdens de uitvoering van de contractuele voorziene werken en deze bijkomende werken in rekening te brengen met dien verstande dat Ingels B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld wegens de niet uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk werden gevraagd.
 9. de klant onderschrijft voor uitvoering van de werken een polis tienjarige aansprakelijkheid en ABR polis en maakt hiervan op eerste verzoek een kopie over aan Ingels B.V.
 10. de klant verbindt zich ertoe in elke polis een afstand van verhaal tegenover Ingels B.V. en haar medewerkers en allen die bij de werken betrokken zijn te bedingen.

Artikel 4 – Onderaanneming

 1. De aannemer is gerechtigd om de werken geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan onderaannemer(s). Hij waakt erover dat de betrokken onderaannemer(s) alle wettelijke en reglementaire verplichtingen naleven.

Artikel 5 – Facturatie

 1. de werken zullen worden gefactureerd naargelang de vordering van de werken op basis van wekelijkse vorderingsstaten;  deze vorderingsstaten bevatten een gedetailleerde opgave van de uitgevoerde werken, bestemd tot controle door de bouwheer of zijn architect.
 2. de bouwwheer of zijn architect beschikt over een termijn van 5 dagen om schriftelijk eventuele bemerkingen mee te delen, bij gebreke waaraan de vorderingsstaat geacht wordt goedgekeurd te zijn.
 3. elke factuur is betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de factuurdatum op de zetel van B.V. Ingels.
 4. B.V. Ingels kan aan de klant een voorschot vragen t.b.v. 35% van de overeengekomen prijs alvorens de bestelling / werken te aanvaarden, dan wel als waarborg voor aanvang van de werken.
 5. elke niet tijdig betaalde factuur zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest opleveren gelijk aan de interestvoet bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, dit te rekenen vanaf de vervaldag.
 6. wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 kalenderdagen na de schriftelijke verzending van een aanmaning zal het verschuldigde bedrag bovendien worden verhoogd met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.  Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. 
 7. bij laattijdige betaling behoudt Ingels B.V. zich het recht voor om alle verdere werkzaamheden voor de klant te staken zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn; bij niet tijdige betaling worden in ieder geval alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.
 8. elke factuur kan slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen na factuurdatum.  Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant, inclusief de voorwaarden. De factuurdatum wordt geacht de datum van verzending te zijn.
 9. elke betaling van factuur zonder tijdig protest binnen de hierboven voormelde termijn levert voldoende bewijs op de van de geleverde prestaties.
 10. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te facturen werken overeenkomstig aangepast zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

Artikel 6 – Meer- en minwerken

 1. elke wijziging, toevoegingen, weglatingen met betrekking tot de werkzaamheden, zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst/bijzondere vorowaarden moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst/ bijzondere voorwaarden. Bij ontstentenis daarvan zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van Ingels B.V. inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst zal in hoofde van de klant onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 24 uren vanaf de verzending van onze mededeling of bevestiging.
 2. in afwijking van artikel 1793 B.W. kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.
 3. minwerken worden in overleg tussen aannemer en bouwheer overeengekomen en verrekend op basis van de gebruikelijke leverings- en/of uitvoeringsprijzen.  Ingels B.V. heeft recht op een schadevergoeding wegens gedeeltelijke eenzijdige beëindiging van de aanneming, ten belope van 30 % op de waarde van de minwerken.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

 1. alle goederen, materialen en benodigdheden alsmede uitgevoerde werken blijven eigendom van Ingels B.V. tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Ingels B.V. slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Ingels B.V. zou toebehoren.  Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen de klant ontvangen werden. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade en vervreemding van die goederen.
 2. een tenietgaan of beschadiging van de geleverde zaak of het uit te voeren werk ingevolge de eigen fout van de klant of van personen waarvoor hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, of door toeval of door overmacht, is nooit ten laste van Ingels B.V.
 3. de goederen die door Ingels B.V. worden geleverd, worden op haar risico tot bij de werf / plaats van werkzaamheden gebracht en de vervoerkosten worden gedragen door de klant. Na levering gaat het risico over aan de klant en de klant dient er te allen tijde over te waken dat de goederen op een veilige manier geleverd kunnen worden op de werf, alsook worden bewaard.  Na levering aan de klant kan Ingels B.V. niet meer aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen en/of diefstal van de geleverde goederen, onverminderd het feit dat de goederen eigendom van Ingels B.V. blijven tot de volledig betaling ervan.
 4. de klant staat in voor de beveiliging van de geleverde goederen en zal hiertoe de nodige verzekeringen onderschrijven.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. de klant is jegens Ingels B.V. aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen van Ingels B.V., aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van de personen voor wie zij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt.
 2. de klant zal Ingels B.V. ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Zo is Ingels B.V. niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant/opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen op Ingels B.V..
 3. Ingels B.V. is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van de door de klant aan Ingels B.V. toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan Ingels B.V. gevraagd en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.
 4. de klant is jegens Ingels B.V. en via integrale vrijwaring van Ingels B.V. jegens derden aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan Ingels B.V. door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
 5. de verplichtingen van Ingels B.V. betreffen een inspanningsverbintenis en vormen geen resultaatsverbintenis.
 6. bij gebeurlijke aansprakelijkheid van Ingels B.V. zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot een vermindering van de prijs en maximaal de kwijtschelding van de uitstaande betalingsverplichtingen, welke partijen dan aanvaarden als minnelijke schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van naar voldoening van recht bewezen fouten of nalatigheden. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is ingeval van fout of nalatigheid van Ingels B.V. in ieder geval beperkt tot de bedragen waartoe zij verzekerd is.
 7. Ingels B.V. draagt geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan foutieve informatie of onvolledige informatie (inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de klant aan Ingels B.V. of haar onderaannemers verschaft.
 8. Ingels B.V. is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen betreffende de constructie, maten en kleuren door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de overeenkomst tussen partijen zou blijken dat dit een essentieel bestandsdeel betrof voor de klant.
 9. bij levering van goederen beperkt de waarborg door Ingels B.V. zich tot deze die zij kan bekomen van haar leveranciers;  de goederen mogen nog niet verwerkt of behandeld zijn.
 10. Ingels B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 9 – Gebreken

 1. de klant dient onmiddellijk na de uitvoering van de werken en levering van materialen zich rekenschap te geven van gebeurlijke zichtbare gebreken, en als deze zich volgens de klant zouden voordoen, Ingels B.V. hiervan binnen uiterlijk 8 dagen in kennis te stellen, waarna Ingels B.V. beschikt over een redelijke termijn om deze op te lossen in zoverre er sprake is van een tekortkoming en tijdens welke periode de klant geen schadevergoeding kan vragen.
 2. lichte verschillen in kleur of afmetingen van het goed worden niet beschouwd als gebrek in zoverre deze vanuit technisch standpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn, dan wel eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Artikel 10 – Oplevering indien een oplevering wordt voorzien, dan gelden de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

 1. mocht geen oplevering worden voorzien, dan zal de levering van de materialen of de uitvoering van het werk, zonder protest van de klant bij aangetekend schrijven na de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken.
 2. mochten de werken vallen onder toepassing van de Wet Breyne, dan zal de voorlopige oplevering van de werken aanzien worden als uitdrukkelijke aanvaarding van de werken, en zal vanaf de voorlopige oplevering de 10 jarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen;  de voorlopige oplevering zal verder definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken dewelke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder later verhaal van de klant.
 3. de onvoorwaardelijke of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw of materialen door de klant zal aanzien worden als onherroepelijke en definitieve aanvaarding van de werken, net zoals de onvoorwaardelijke betaling van de klant.

Artikel 11 – Prijsherziening

 1. iedere wijziging van lonen en sociale lasten, beslist door het nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf na de ondertekening van deze aannemingsovereenkomst leidt tot herziening van de prijs, alsook stijging van de prijzen inzake materialen, grondstoffen en producten.
 2. De herziene prijzen worden berekend volgens de onderstaande formule.
 3. p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ]
 4. in deze formule betekenen de parameters: p = herziene of aangepaste aannemingsprijs, P = aannemingsprijs op basis van het contract, s = gemiddeld uurloon van kracht op aanvangsdatum van in termijnbetaling beschouwde maandperiode, verhoogd met 30% sociale lasten en verzekeringen (in privé contracten: aanvangsdatum van de werkzaamheden waarop de betaling/de factuur betrekking heeft), S = idem gemiddeld uurloon van kracht 10 dagen vóór openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: datum van de ondertekening van het contract), i = indexcijfer, op basis van jaarlijks verbruik van de meeste gebruikte materialen en grondstoffen door bouwbedrijf, m.b.t. kalendermaand vóór aanvangsdatum van in maandelijkse termijnbetaling beschouwde periode (in privé contracten: maand vóór aanvangsdatum werken waarop de betaling/factuur betrekking heeft), I = idem indexcijfer m.b.t. kalendermaand vóór openingsdatum van inschrijvingen (in privé contracten: afsluiten overeenkomst)
 5. de prijsherziening wordt berekend middels aparte facturatie.
 6. verhogingen van belastingen, retributies, rechten of lasten vanwege de overheid die niet bestonden bij het opstellen van de offerte vallen ten laste van de klant.
 7. Energieprestatievoorzieningen opgelegd door de bouwheer die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant. De opdracht kan enkel worden uitgevoerd wanneer de aannemer tijdig over de nodige informatie beschikt, vervat in o.a. studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen enz. Deze technische informatie wordt overhandigd door de opdrachtgever en of zijn aangestelde (bv. architect of studiebureau). Deze informatie moet tijdig aan de aannemer bezorgd worden zodat hij over voldoende tijd beschikt om de werken naar behoren voor te bereiden, bij gebreke hieraan kan de aannemer niet aangesproken worden voor vertragingen of termijnoverschrijding. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil

Artikel 12 – Beëindiging werken

 1. bij de beëindiging van de werken door de klant, tijdens of na de uitvoering ervan, is de klant steeds integraal gehouden tot vergoeding van de reeds gedane kosten, uitgevoerd werken, geleverde materialen en benodigdheden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens winstderving gelijk aan 20% van de totale aannemingssom zonder BTW.  Ingels B.V. behoudt zich het recht de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
 2. de klant kan, behoudens wat in onderhavige algemene voorwaarden werd geregeld, voor het overige aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding.
 3. iedere partij heeft het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen in de navolgende gevallen: indien de wederpartij de bedrijfsuitoefening staakt of in staat van faillissement wordt verklaard of in geval een partij overlijdt.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 1. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van Ingels B.V., beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Ingels B.V. behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen.

Artikel 14 – Veiligheidscoördinatie

 1. De bouwheer waakt erover om de coördinator-ontwerp en de coördinator-verwezenlijking aan te stellen dan wel de aanstellingen door de architect ingeval van opdracht voor een bouwwerk voor een particulier te onderschrijven.
 2. De bouwheer draagt de kosten van de coördinatieverplichting; desgevallend vervult de aannemer zelf de coördinatieopdracht. De aannemer mag de boetes die hem wegens niet-naleving van de voormelde verplichtingen door de bouwheer worden opgelegd aanrekenen aan de bouwheer.
 3. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zijn niet in onze prijs begrepen. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 15 – Geschillen, toepasselijk recht en verwerking persoongegevens

 1. Alle geschillen – welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen Ingels B.V. en klanten-handelaars mochten ontstaan, worden ter keus van Ingels B.V. beslecht door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen;  indien de klant een consument betreft, dan zal de bevoegde rechter worden aangeduid overeenkomstig art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek.
 2. de overeenkomst tussen partijen wordt beheerst door het Belgische recht.
 3. wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer en de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen.
  De verwerkingsverantwoordelijke is Ingels bv Doornpark 50 Beveren. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
 4. De klant kan zijn gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan sarah@ingels.co Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Ingels bvba persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.ingels.co in ons algemeen beleid hieromtrent.